PRAKTIJK VOOR ACUPUNCTUUR

Jolanda Nijenhuis

Al meer dan 20 jaar beleef ik in mijn praktijk voor acupunctuur in Enschede mijn werk met veel plezier en enthousiasme.

Waarschijnlijk bent u aan het zoeken naar een manier om van uw fysieke of emotionele klachten af te komen of om er verlichting in te krijgen. Ik nodig u uit om mijn website te lezen en bij vragen contact met mij op te nemen; 06-55821972.

De praktijk bevindt zich aan de Voortsweg 204 in Enschede in het Centrum Alternatieve Geneeskunde.

Kosten 

 • Eerste behandeling volwassenen (intake en behandeling) € 90,00
 • Vervolgbehandeling volwassenen € 72,50
 • Korte behandeling acupunctuur €37,50
 • Eerste behandeling kinderen (intake en behandeling) € 72,50
 • Vervolgbehandeling kinderen tot 12 jaar € 60,00

Mocht de behandeltijd erg afwijken van de normale behandeltijd, d.w.z. mocht de behandeling veel korter of langer duren dan zal ik een van te voren met de patiënt afgesproken behandeltarief berekenen, die respectievelijk iets hoger of iets lager uitvalt dan de standaardtarieven.

BETALING:

U kunt op 2 manieren betalen:

 • CONTANT; u krijgt direct een factuur mee waarop staat dat u heeft voldaan.
 • PER AUTOMATISCHE DOORLOPENDE INCASSO; u ondertekent een doorlopende automatische incasso waarbij u mij toestaat het factuurbedrag te incasseren. Na elke behandeling krijgt u een factuur en vervolgens zal na ongeveer 10 dagen het bedrag van de factuur van uw rekening afgeschreven worden. U heeft zo voldoende tijd om de factuur bij uw zorgverzekeraar in te leveren.

Vergoedingen

Omdat ik lid ben van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A.) krijgt u, wanneer u een aanvullende verzekering heeft, de kosten gedeeltelijk of soms zelfs volledig vergoed. Het is raadzaam dit van te voren uit te zoeken. U kunt hiervoor natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Let ook op de jaarlijkse verandering in vergoedingen, zodat u eventueel nog bijtijds (voor 31 december van elk kalenderjaar) van ziektekostenverzekering kunt veranderen. De nieuwe polisvoorwaarden worden elk jaar in november en december bekend gemaakt. U kunt HIER  klikken om snel een overzicht te krijgen tussen de verschillende zorgverzekeraars voor wat betreft de vergoeding  voor alternatieve geneeskunde, de dekking en de premie per verzekering.

Voor een behandeling is geen verwijzing van een huisarts nodig.

De behandelingen acupunctuur vallen niet onder het eigen risico (€385,00) van de ziektekostenverzekering.

UW PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw  geboortedatum
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: Behandeling acupunctuur met datum
 • De kosten van het consult